Privacy / Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden voor de site van Vizier (vizier.be)

Door deze site te gebruiken, wordt u geacht zonder enig voorbehoud en zonder enige beperking met deze gebruiksvoorwaarden in te stemmen. Uw toegang tot de site van vizier.be is daarom onderhevig aan deze voorwaarden en aan de wetgeving terzake.

Copyright 2018 Vizier (vizier.be)

De site van vizier bevat informatie over de diensten die door vizier en diens partners worden geleverd.

Vizier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site. Deze site en alle materiaal die deze bevat worden u aangeboden “zoals ze zijn”. Vizier behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaand bericht, aan de diensten, prijzen en beschikbare informatie.

Gebruik van ‘cookie-technologie’

Vizier maakt gebruik van ‘cookie-technologie’ om na te gaan via welke weg u bij de site van terecht kwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende pagina’s van de website worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Vizier gebruikt deze technologie niet om informatie over individuele gebruikers te registreren, dus geen enkele informatie over uw persoon zal worden bijgehouden en/of gebruikt. Wij willen u erop wijzen dat u uw browserinstellingen kunt aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd.

Kennisgeving van copyright, industriële en intellectuele eigendom

De presentatie en de gehele inhoud van deze site zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. U mag de informatie, tekst, tekeningen of afbeeldingen op deze website enkel aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag die niet reproduceren, wijzigen, doorsturen, registreren of publiceren, noch gedeeltelijk, noch geheel, voor eender welk doel, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Vizier, tenzij louter voor consultatie. Deze bepalingen gelden ook voor de foto’s op gelinkte pagina’s en de eventuele taalkeuzepagina.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo’s and dienstenmerken op deze site zijn eigendom van Vizier of van derden. Het is verboden deze te gebruiken, permanent te downloaden, te kopiëren of te verspreiden op eender welke manier zonder de schriftelijke toestemming van Vizier of, desgevallend, van derden.

Hyperlinks

De website van Vizier kan hyper(text)links bevatten naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van deze website. Vizier kan geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die dergelijke hyper(text)link of externe website bevat. Elk gebruik dat u maakt van de hyper(text)links op de website van Vizier  is op uw eigen risico.

Beperking van de aansprakelijkheid

vizier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse, incidentele of uitzonderlijke schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor elke vorm van schade of verlies door een computervirus of door het vertrouwen dat u stelt in de informatie verkregen op site van vizier.be.

Update van de gebruiksvoorwaarden

Vizier behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te actualiseren. Hierbij nodigen wij u dan ook uit om bij ieder bezoek aan deze website deze gebruiksvoorwaarden door te nemen.

Vragen, opmerkingen of onjuistheden

Indien u onjuistheden wenst te melden en/of algemene vragen of opmerkingen heeft kan u terecht bij ontwerp@vizier.be